Algemene voorwaarden2019-02-11T17:12:08+00:00

Algemene voorwaarden MIXED.Industries B.V. ten behoeve van productverkoop

MIXED.Industries B.V. verklaart hierbij bestelde producten te leveren met inachtneming van onderstaande leveringsvoorwaarden. Om een order te plaatsen bij MIXED.Industries B.V., is het vereist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Onderstaande voorwaarden zijn leidend en sluiten uitdrukkelijk de voorwaarden van de koper dan wel distributeur uit, ook wanneer deze bij een order of ander document van koper zijn gevoegd.

1 . Inkooporders ; Belastingen

Inkooporders voor producten (de “order”) dienen schriftelijk te worden ingediend bij MIXED.Industries B.V. Bij elke order dienen de volgende gegevens vermeldt te zijn: het soort product, de hoeveelheid, gewenste leverdatum en het verzendadres.

Orders zijn alleen bindend voor MIXED.Industries B.V. wanneer er getekend is voor ontvangst door MIXED.Industries B.V. , dan wel de ontvangst van de order bevestigd is, dan wel een bijdrage is geleverd aan het vervullen van de opdracht.

Alle orders zullen verstuurd worden afhankelijk van de beschikbaarheid. MIXED.Industries B.V. behoudt zich het recht voor de order in deelleveringen te voldoen, wanneer de beschikbaarheid dit verlangt. Wanneer er door MIXED.Industries B.V. een leverdatum wordt genoemd (op een factuur of door middel van enigerlei andere communicatie), geldt dit als een geschatte leverdatum en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. MIXED.Industries B.V. is niet aansprakelijk voor schade of verlies geleden door vertraging in het in- of uitvoeren van een order, geen of vertraagde levering.

Alle belastingen en overige heffingen opgelegd door de federale- staats- lokale of buitenlandse regeringen op fabricage, verkoop, transport, import, export of het gebruik van de goederen (buiten inkomstenbelasting), wordt betaald door koper.

Afnemer zal MIXED.Industries B.V. verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van alle verplichtingen voor dergelijke belastingen of heffingen, tevens van honoraria van de advocaat of kosten voor MIXED.Industries B.V. die hiermee samenhangen.

2 . Prijzen ; facturering

Prijzen van de producten gelden zoals uiteengezet in de meest actuele versie van de officiële MIXED.Industries B.V. prijslijst. MIXED.Industries B.V. zal een factuur opstellen: elke factuur omvat: 1. De betreffende aankoopprijzen voor de producten. 2. Alle toepasselijke belastingen die MIXED.Industries B.V. opgelegd kunnen worden voor verkoop van de producten aan afnemer en 3. alle verzend- en administratiekosten voor de producten, die door afnemer worden betaald. Als bestellingen niet worden verzonden vanwege instructie of gebrek aan instructie door afnemer en dit 30 dagen of langer duurt, dient afnemer kosten te betalen voor opslag en terug in voorraad nemen zoals door MIXED.Industries B.V. beoordeeld.

Wanneer er binnen 30 dagen na factuurdatum niet betaald is zal er een vergoeding van 6% aan de factuur worden toegevoegd.

Afnemer dient MIXED.Industries B.V. schriftelijk in kennis te stellen bij geschillen omtrent de factuur. Dit dient te gebeuren binnen 2 werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij geen reactie binnen 2 dagen, heeft afnemer de factuur van MIXED.Industries B.V. aanvaard.

Het is afnemer verboden een vordering van MIXED.Industries B.V. te weigeren, compenseren, terug te verdienen of te debiteren, dan wel te verrekenen met een ander openstaand bedrag.

3 . Annulering

Na twee werkdagen na het ontvangen van de factuur van MIXED.Industries B.V., kunnen orders niet meer geannuleerd worden door afnemer, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIXED.Industries B.V. Dit slechts onder voorwaarden die MIXED.Industries B.V. zullen beschermen tegen alle directe of incidentele gevolgschade of geleden verliezen als gevolg van het handelen van MIXED.Industries B.V.

Afnemer is ook aansprakelijk voor alle redelijke annuleringskosten waaronder ( 1 ) de prijs van goederen en diensten afgerond voorafgaand aan de ontvangst van de kennisgeving van de verkoper, ( 2 ) alle kosten die daarvoor werden gemaakt in verband met onvoltooide goederen of diensten te vermeerderen met een redelijke winst te betalen daarvan, en ( 3 ) de kosten die de verkoper geleden heeft als gevolg van deze annulering.

4 . Scheepvaart

Afnemer aanvaardt dat de aankoop van de producten ex Works zijn, Gilze, Nederland. Het risico op schade en / of het verlies van alle verkochte  producten draagt ​​ distributeur vanaf het moment dat de producten ter beschikking worden gesteld voor transport en de kosten van de scheepvaart valt onder de verantwoordelijkheid van Afnemer. Distributeur/koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van een verzekering voor de producten die worden verkocht aan distributeur/koper ter dekking van de producten tijdens de verzending. Als MIXED.Industries B.V. ervoor kiest om de afnemer te ondersteunen in het regelen van het vervoer of de contacten met vervoerder, zal MIXED.Industries B.V. dit ten allen tijde doen namens de afnemer, zonder enige aansprakelijkheid of zonder effect op de ex Works prijs of de leveringsstructuur.

5. Garantie; rechtsmiddelen; beperking van aansprakelijkheid.

Alle producten die zijn vervaardigd door MIXED.Industries B.V. dienen vrij te zijn van defecten in materiaal en vakmanschap en te voldoen aan MIXED.Industries B.V.’s specificaties die voor het product gelden. Specificaties worden gepubliceerd door MIXED.Industries B.V. van tijd tot tijd voor één (1) jaar (de ‘ garantieperiode’) vanaf de datum van levering. Geen garantie wordt gegeven voor producten of onderdelen die zijn onderworpen aan misbruik, onjuiste opslag, met inbegrip van blootstelling aan hitte, koude en vochtigheid, is gedemonteerd, gewijzigd, of gerepareerd door onbevoegde personen, zijn gebruikt samen met andere producten van derden niet specifiek toegelaten of ondersteund door MIXED.Industries B.V. en normaal gebruik en slijtage. MIXED.Industries B.V. dient, binnen de garantieperiode, een schriftelijke kennisgeving van het gebrek te ontvangen. MIXED.Industries B.V.’s aansprakelijkheid is beperkt tot reparatie of vervanging van een product geretourneerd naar MIXED.Industries B.V. met dat doel. Ook kan MIXED.Industries B.V. ervoor kiezen om het bedrag van het ondeugdelijke product in de toekomst te verrekenen met toekomstige orders. distributeur/koper moet betalen voor de verpakking, kisten en transportkosten van MIXED.Industries B.V. voor geretourneerde producten.

Als MIXED.Industries B.V. oordeelt dat het vermeende gebrek is veroorzaakt door ongepaste behandeling, installatie, onderhoud of het gebruik, of door andere eigenaardigheden, zal MIXED.Industries B.V. de normale reparatiekosten factureren. Garantie is beperkt tot het product zelf en sluit expliciet elke indirecte schade van welke aard aan individuele personen of distributeur/koper uit. De rechten van distributeur/koper hieronder zijn van distributeur / koper de enige en exclusieve remedie en vertegenwoordigen MIXED.Industries B.V.’s totale aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de garantie met betrekking tot de producten. Als een andere garantieclaim zich voordoet, moeten de volgende stappen worden genomen: (a) MIXED.Industries B.V.   dient in kennis te zijn van het productmodel, het serienummer en de details van de garantieclaim. na ontvangst van deze informatie, zal distributeur servicegegevens of verzending/terugkeer instructies worden gegeven. Terugkeer instructies voor bepaalde producten staan beschreven in een procedure of in speciale productspecifieke behandelingsinstructies. Indien terugkeerinstructies niet worden opgevolgd, kan MIXED.Industries B.V. weigeren de garantieservice uit te voeren. Zend het product na ontvangst van MIXED.Industries B.V.’s terugkeer instructies, retour. Indien het product of de fout niet door de garantie gedekt is, zal een raming van de kosten worden ingericht voordat verdere actie wordt ondernomen.

Distributeur/koper erkent en stemt ermee in dat de hierboven beschreven garanties niet van toepassing zijn op producten die niet zijn vervaardigd door MIXED.Industries B.V. Voor deze producten zijn de enige garanties en garantietermijnen van toepassing die die door de respectieve fabrikant en MIXED.Industries B.V. geformuleerd zijn.

Behalve als uitdrukkelijk hierin aangegeven, ontkent MIXED.Industries B.V. alle garanties, zoals garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. MIXED.Industries B.V. wijst alle garanties met betrekking tot eventuele ondersteunende diensten in geen geval toe, met uitzondering van de voorafgaande uitdrukkelijke garantie, kent MIXED.Industries B.V. geen andere garanties of verklaringen van welke aard dan ook, mondeling dan wel schriftelijk, expliciet of impliciet, inclusief zonder beperking, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk of die voortvloeien uit een loop van prestaties, cursus van behandeling, of het gebruik van de handel, of van reclame, brochures, promotiemateriaal, voorstellen, documentatie, verpakking of andere beschrijvende literatuur of communicatie.

De remedies zoals hier beschreven zullen de enige remedies zijn. In geen geval is MIXED.Industries B.V. aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade, bestraffende of voorbeeldige schade, inclusief zonder beperking inkomsten of verloren winst, of een dergelijke schadeclaim is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, gewoonterecht, statuut of anderszins. Geen garanties zijn uitgebreider dan de term hiervan. In geen geval zal de aansprakelijkheid van MIXED.Industries B.V. met betrekking tot alle producten verkocht onder deze overeenkomst (of deze aansprakelijkheid vloeit voort uit een vordering op basis van contract, garantie, onrechtmatige daad of anderszins) hoger zijn dan het werkelijke bedrag betaald door de distributeur aan MIXED.Industries B.V. voor de specifieke producten met betrekking tot die de aansprakelijkheid ontstaat.

6. De inspectie; Ontvangst van het geretourneerde Product.

Distributeur/koper dient de producten onmiddellijk bij hun aankomst op de bestemming uiteengezet in volgorde te inspecteren. Alle Product tekorten of schade worden schriftelijk medegedeeld aan MIXED.Industries B.V. binnen twee (2) werkdagen na de datum van aankomst van dergelijke producten (de “controleperiode”). Distributeur/koper wordt geacht te hebben ingestemd met de producten tenzij hij MIXED.Industries B.V. schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte heeft gesteld of tekorten gedurende de controleperiode en aanspraken door distributeur/koper met betrekking tot de producten geacht worden afgezien. Claims ingediend door distributeur/koper voor reparatie of vervanging van defecte producten onder de hierin beschreven garantie wordt alleen worden opgevolgd door MIXED.Industries B.V. wanneer de betrokken producten zijn ingediend door MIXED.Industries B.V. of MIXED.Industries B.V.’s aangewezen vertegenwoordiger. Alle opbrengsten van het Product moeten worden gemachtigd door MIXED.Industries B.V. en documentatie met betrekking tot het Product probleem moet worden bijgesloten.

7. Eigendomsrechten; Labelen.

Distributeur/koper stemt ermee in niet te kopiëren, noch een vergunning aan iemand anders te geven voor een  kopie, geen producten of delen daarvan, of een patroon, plan, tekening, specificatie, instructie of voorstelling daarvan, zonder schriftelijke goedkeuring van MIXED.Industries B.V., en dat het niet, direct of indirect, schenden of inbreuk maakt op of betwisten van de geldigheid van een octrooi, licentie of ander recht van MIXED.Industries B.V. of derden met betrekking tot een van haar producten. Distributeur/koper zal een product niet veranderen en/of de oorspronkelijke labels en ontwerp van de verpakking, die zijn getroffen door MIXED.Industries B.V. op enige wijze zonder MIXED.Industries B.V.’s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kan de distributeur/koper een label plaats op elk Product dat de distributeur/koper identificeert en biedt andere wettelijk vereiste informatie, op voorwaarde dat dergelijke etiket niet andere productlabels bedekt of onleesbaar maakt.

8. Exporteren.

Distributeur/koper erkent dat de producten zijn onderworpen aan de exportwetten en -voorschriften der Nederlanden en andere regeringen. Distributeur/koper is het ermee eens dat het zal niet exporteren, opnieuw exporteren of de producten overbrengen in eender welk rechtsgebied voorgeschreven controle wetten en regelgeving van het land van levering bestemming in een Order uiteengezet.

9. De schadeloosstelling.

Distributeur/koper zal vergoeden, vrijwaren en verdedigen MIXED.Industries B.V. en haar dochterondernemingen, en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en managers, leden en aandeelhouders (“vergoedingen”), voor zover de rechtmatige, van en tegen enige en alle verliezen, geleden of kosten van eventuele vergoedingen, die voortvloeien uit of betrekking hebben op (i) distributeur / koper de schending van deze voorwaarden en voorwaarden, (ii) een handelen of nalaten van distributeur/koper of iemand in de distributieketen, indien van toepassing, (iii) een storing door distributeur/koper of iemand in de distributieketen te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, (iv) enige vertegenwoordigingen, garanties, toezeggingen, verklaringen, instructies of marketing materialen die zijn gemaakt of gedistribueerd door distributeur/koper of iemand in de keten van distributie maar welke niet zijn geautoriseerd of goedgekeurd door MIXED.Industries B.V., (e) wijzigingen door de distributeur/koper of iemand in de keten van distributie naar elk Product; (v) enige en alle belastingen, rechten, boetes en sancties die voortvloeien uit de aankopen door distributeur/koper hierna geschetst; of (vii) om het even welk en alle derde partij claims voortvloeiend uit of gerelateerd aan van distributeur / koper van verkoop, marketing, distributie van de producten. Distributeur / koper is verplicht de verplichtingen uit hoofde van de voorgaande zin na te komen tot eventuele vervulling van een bestelling, of de beëindiging of afloop van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

10. Overige bepalingen.

MIXED.Industries B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade, aanhouding of onnodig oponthoud ten gevolge van enige oorzaak dan ook buiten de organisatie. Wanneer MIXED.Industries B.V. dan ook buiten haar redelijke controle of als gevolg van overmacht, waaronder, zonder beperking, brand, overstroming, staking, accountvergrendeling, civiele of militaire autoriteit, oproer, oorlog, embargo, container of vervoer tekort of vertraging van leveranciers als gevolg van dergelijke oorzaken, onderbreking, en leverdatums verlengd tot de omvang van eventuele vertragingen die voortvloeien uit de voorgaande of soortgelijke oorzaken. Deze voorwaarden en bepalingen en eventuele afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen, en alle gerelateerde zakelijke transacties worden beheerst door de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden. De Engelse versie van deze voorwaarden en bepalingen gelden voor duidelijkheid/leesbaarheid alleen.

11. Arbitrage.

Elke betwisting of vordering voortkomend uit (op enigerlei wijze, aan gerelateerde,) of verbonden met een bestelling, deze voorwaarden en voorwaarden of in een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen door bindende arbitrage in Tilburg, Nederland, in het Nederlands, worden vastgesteld door een enkele neutrale arbiter als de partijen kunnen overeenkomen in het schrijven, en die is deskundig in het contract en intellectueel eigendomsrecht, behalve dat als het bedrag in controverse meer dan vijf honderd duizend Euro(€ 500.000), beide partijen kunnen kiezen voor een arbitrage olv van drie (3) neutrale arbiters die worden geselecteerd en gekwalificeerd zoals in gevallen met een enkele arbiter en geen van allen worden uitsluitend door beide partijen benoemd. De arbitrage wordt vastgesteld overeenkomstig de Nederlandse commerciële arbitrage procedureregels vervolgens in feite onder Nederlands recht. De kosten van de arbitrage zullen gelijk worden gedragen door de partijen, behalve dat elke partij zijn eigen advocaten vergoedingen en kosten betaald in de arbitrage en in een procedure die daarmee verband houden. Een toekenning die in dergelijke arbitrage wordt teruggegeven kan worden afgedwongen door beide partijen in een Hof van bekwame jurisdictie, aan wiens bevoegdheid voor dergelijke doeleinden elke partij hierbij onherroepelijk instemt en indient. Geen arbitrale toekenning wordt vermeld aan derden door elke partij of arbiter, behalve (i) te dwingen of vechten in de rechtbank (of te verdedigen tegen een dergelijke handhaving of uitdaging), (ii) zoals bij wet of rechterlijk bevel kan worden verlangd, of (iii) aan een partij accountants of advocaten.

Kom in contact met ons!

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookie Settings
Ok

Cookies

MIXED.Industries is wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via MIXED.Industries, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube op MIXED.Industries.
MIXED.Industries gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:
– het optimaliseren van de website
– de integratie van social media (Youtube)
– het verzamelen en analyseren van statistieken (Anoniem)

Derde partijen